โครงการ STI-WiL
โครงการ WiL
โรงเรียนในโรงงาน (Work-integrated Learning: WiL)
โรงเรียนในโรงงาน
(Work-integrated Learning)

โครงการโรงเรียนในโรงงาน คือการนำโรงเรียนไปไว้ในโรงงาน
เพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้จากการทำงานจริง

โครงการโรงเรียนในโรงงาน คือการนำโรงเรียนไปไว้ในโรงงาน
เพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้จากการทำงานจริง

โครงการโรงเรียนในโรงงาน คือการนำโรงเรียนไปไว้ในโรงงาน
เพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้จากการทำงานจริง

Slider

โรงเรียนในโรงงานทำงานอย่างไร?

สอวช. พัฒนาและออกแบบระบบเพื่อให้เกิดการ การสร้างความรู้ การถ่ายทอด และการใช้ความรู้

การดำเนินงานที่ผ่านมา

เพื่อเพิ่มความสามาถในการแข่งขันของประเทศ
ผ่านการผลิตและพัฒนากำลังคนทางเทคนิค

พัฒนาแนวทางโดย สอวช.

ร่วมกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ
 

โรงเรียนในโรงงานทำงานอย่างไร?

สวทน. ร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษาโดย
ใช้รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเพิ่มความสามาถในการแข่งขันของประเทศ
ผ่านการผลิตและพัฒนากำลังคนทางเทคนิค

รับรองโดย (สวทน.)

พร้อมทั้งภาคการศึกษา/ภาครัฐ
รวมถึงสถานประกอบการชื่อดัง

น้องณัฐ (นายณัฐฉัตร สาวิชชโก)

อดีตนักศึกษาโครงการ WiL-Michelin ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2556 (รุ่น 1) มทร.ล้านนา

น้องจุ๊บแจง (น.ส.สุทิพยรัตน์ ผัดเป้า)

นักศึกษาโครงการ WiL-Michelin ระดับ ป.โท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

นางสาวภัสรา สัมโย

นักศึกษาโครงการ WiL-BDI ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ตาก

น้องโอ๊ต (นายพีรวิชญ์ จั่นมุกดา)

นักศึกษา ปวส. WiL-GOODYEAR ปี 2560 ศิษย์เก่าโรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก

Image is not available
ข้อมูลสำหรับครูแนะแนว
เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ

เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ

เพิ่มประสบการณ์ทำงานจริงระหว่างเรียน พร้อมค่าตอบแทน การทำงาน กับโครงการโรงเรียนในโรงงาน (WiL)

Slider

ข่าวล่าสุด

อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด ณ วท.นนทบุรี

อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด  วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  นักศึกษาโครงการ WiL-GOODYEAR … Continue reading "อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด ณ วท.นนทบุรี"

กิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษา WiL-GOODYEAR ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

การเข้าร่วมกิจกรรม พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูเเละรับขวัญนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ของนักศึกษา โครงการ … Continue reading "กิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษา WiL-GOODYEAR ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี"

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาชีพ

โครงการ WiL ได้เริ่มนำร่องโครงการ โดยเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นตัวป้อนเข้าสู่ระบบ WiL (WiL Feeder) และในปีต่อๆ มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น